REGULAMIN WYDARZENIA TEST MECZ
organizowanych przez Stowarzyszenie Moja i Twoja Piłka (NIP 8961615971)

 • 1 WYDARZENIE I REGULAMIN
 •  
  1. Wydarzenie „TEST MECZ” (zwane dalej Wydarzeniem) to turniej piłkarski organizowany i prowadzony przez Stowarzyszenie Moja i Twoja Piłka, NIP: 8961615971, Regon: 52257577100000 (zwane dalej Organizatorem) wspólnie z partnerami, w celu:
  • Umożliwienia zaprezentowania swoich umiejętności przed trenerami, skautami oraz przedstawicielami zespołów seniorskich
  • Promocji zawodników i ich osiągnięć piłkarskich
  • Propagowania piłki nożnej i sportowego trybu życia wśród młodzieży
  • Stymulowania zawodników do dalszego rozwoju piłkarskiego, sportowego, pozytywnego wpływania na ich karierę
  1. Niniejszy Regulamin wskazuje i szczegółowo określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu „TEST MECZ”.
  2. Stworzony regulamin stanowi nieodłączną część formularza zgłoszeniowego.
  • 2 TERMIN I MIEJSCE
   
  1. Informacje dotyczące daty, godziny i miejsca wydarzenia będą dostępne na stronie facebookowej organizatora pod adresem https://www.facebook.com/mojaitwojapilka. Szczegóły związane z planem wydarzenia „TEST MECZ” udostępnione zostaną osobom zaakceptowanym do jego udziału.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca wydarzenia po uprzednim poinformowaniu o tym uczestników poprzez swoje kanały social media oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną (rozmowa, wiadomość sms).
  3. Dokonanie jakichkolwiek zmian w zakresie określonym w 2 w ust. 2 nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  • 3 PUNKT MEDYCZNY
   
  1. Każdy uczestnik Wydarzenia będzie miał zapewnioną opiekę przedmedyczną w trakcie trwania wydarzenia. Podczas wydarzenia przynajmniej dwie osoby będą legitymowały się uprawnieniami do jej wykonywania podczas imprez sportowych. Wszelkie kontuzje oraz kłopoty zdrowotne należy niezwłocznie zgłaszać do organizatorów. Każdorazowo piłkarze otrzymują ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania testów.
  • 4 UCZESTNICTWO
   
  • Uczestnikiem Wydarzenia stają się osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy i spełnimy wymagania podane na stronie internetowej oraz na witrynach w social media Organizatora. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu pozostaje:
  • Dokonanie płatności (szczegóły w § 5 Regulaminu- zgłoszenie,
  • Jeśli uczestnikiem Wydarzenia ma być osoba małoletnia, warunkiem uczestnictwa będzie wyrażenie zgody podczas rejestracji jednego z rodziców albo opiekuna prawnego zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • Stan zdrowia Uczestnika musi być dobry. Nie mogą istnieć przeciwwskazania medyczne co do udziału w rozgrywkach piłkarskich, pełnoletni uczestnik lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego akceptując regulamin potwierdza dobry stan zdrowia uczestnika i brak przeciwwskazań do udziału w zawodach
  • Uczestnik musi wyrazić zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w klauzuli RODO (dostępnej na stronie internetowej https://mojaitwojapilka.pl/
  • Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych wrażliwych Uczestnika podanych w zgłoszeniu na zasadach określonych klauzuli RODO (dostępnej na stronie internetowej https://mojaitwojapilka.pl/
  • wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
  • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wydarzenia, przepisów PZPN, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych
  • Uczestnik ma obowiązek poszanowania pozostałych uczestników Wydarzenia w szczególności ich zdrowia fizycznego i psychicznego.
  1. W przypadku naruszenia obowiązków Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu i usunąć go z terenu, na którym jest organizowane.
  • 5 ZGŁOSZENIE
   
  1. Rejestracja przyjmowana jest poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz jego social mediach.
  2. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli:
  • Uczestnik nie spełnił któregokolwiek warunku określonego w niniejszym Regulaminie,
  • Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Organizatora;
  • Udział w wydarzeniu uzależniony jest od kolejności zgłoszeń oraz terminu wniesienia opłaty,
  • Za zgłoszenie ważne uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na stronie internetowej Organizatora i wpływu wskazane konto bankowe,
  • Suma opłaty zgłoszeniowej zostaje zamieszczona w ogłoszeniach dotyczących wydarzenia na stornie internetowej oraz social mediach Organizatora
  1. Opłata zgłoszeniowa podlega zwrotowi, gdy Wydarzenie nie odbędzie się w planowanym terminie z winy Organizatora- zwrot wynosi 100% uiszczonej wpłaty
  2. W przypadku kontuzji, braku możliwości pojawienia się na testach z innych przyczyn losowych w terminie 14 dniu przed wydarzeniem zostanie przesłana informacja na adres mailowy pilkamojaitwoja@gmail.com lub skauting@mojaitwojapilka.pl możliwe jest bezpłatne uczestnictwo w kolejnych organizowanych wydarzeniach.
  3. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli Uczestnik lub jego rodzic albo opiekun prawny nie powiadomi Organizatora o rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem się wydarzenia.
  4. Z opłaty zgłoszeniowej zwolnione są osoby, który otrzymały darmowy udział od organizatora.
  1. Uczestnik może 2 tygodnie przed wydarzeniem zrezygnować z udziału w nim i przenieść swoją wpłatę na inne wydarzenie, jeśli jest wolne miejsce i koszt jest ten sam.
  • 7 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
   
  1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w formie fotografii oraz nagrań wideo.
  2. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego.
  3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji.
  • 8 FINANSOWANIE
   
  1. Organizator pokrywa koszty związane z organizacją Wydarzenia.
  2. Organizator nie zwraca Uczestników kosztów dojazdu na miejsce Wydarzenia. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów noclegu.
  3. W ramach opłaty zgłoszeniowej Uczestnik otrzymuje koszulkę piłkarską z numerem, spodenki oraz getry na czas trwania Wydarzenia. Po zakończeniu Wydarzenia należy zwrócić spodenki oraz koszulkę. W przypadku braku zwrotu sprzętu może zostać naliczona opłata wynosząca 500 PLN.
  4. W tracie Wydarzenia Organizator zapewnia Uczestnikom wodę, catering w formie przekąsek i dania regeneracyjnego.
  • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
  1. Uczestnik małoletni musi posiadać zgodę przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych w kontekście zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak przeciwskazań medycznych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku.
  2. Organizator nie odpowiada za błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym dane uczestnika, które zostały zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym,
  3. Organizator nie odpowiada za podszywanie się uczestników małoletnich pod swoich opiekunów prawnych.
  4. Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną w trakcie Wydarzenia.
  5. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest w czasie jego trwania ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika podczas gry wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Wydarzenia.
  7. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
  8. Administratorem danych osobowych zebranych w celu organizacji, promocji i realizacji wydarzenia jest Organizator.
  9. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu.
  10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym połączeń telefonicznych oraz przesyłanie przez Organizatora wiadomości sms lub wiadomości na adres mailowy uczestników informacji i ankiet dotyczących działalności Organizatora.
  11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora.
  12. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
  13. Uczestnicy Wydarzenia zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku Wydarzeniem za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
  15. W przypadku wystąpienia siły wyższej, epidemii lub kataklizmu naturalnego strony zgodnie oświadczają, że wydarzenie zostanie odwołane a strony rezygnują z wszelkich roszczeń w związku z odwołaniem wydarzenia.
  16. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  arkusz, kwestionariusz, testy piłkarskie, zapisy